In een voor een paar jaar verschenen boek getiteld: The land of Charity, a descriptive Account of Travancore and ils People, by the Rev. SAMUEL MATEER, London 1871, vindt men, behalve een verslag over de vorderingen van het zendingswerk in een gedeelte van Engelsch Indie, nog mededeelingen van natuurhistorischen aard, en daaronder de volgende vreemde geschiedenis. Een koe, gebonden aan een lang touw, dat bevestigd was aan een paal, graasde aan den oever van een water. Een krokodil kwam daaruit en had den paal bijna bereikt, alvorens het slachtoffer, dat het monster zich voorstelde aan te vallen, het gevaar bemerkt had. Op eens echter ontwaart de koe haren vreesselijken vijand en loopt nu in haren schrik herhaaldelijk rondom den paal, waarbij het touw zich om diens lichaam heenslaat en heenwindt en tevens om den paal, zoodat de krokodil tegen dezen stevig vastgebonden werd en de toesnellende eigenaar gelegenheid vond om het dier van kant te maken en zijne koe te verlossen.