De Haagsche Vereeniging tot bescherming der dieren heeft tot den minister van binnelandsche zaken een adres gericht, waarin verzocht wordt professoren en veeartsen uittenoodigen de onderzoekingen op levende dieren tot de volstrekt noodzakelijke gevallen te beperken en gebruik te maken van de voorhanden middelen, om de kunstbewerking zooveel mogelijk te verzachten. Misschien hebben sommige onzer lezers en vooral onzer lezeressen dit verzoek met instemming vernomen, terwijl daarentegen anderen er de schouders over hebben opgehaakt.