Bij de menigte van nuttige toepassingen, welke de photographie reeds gevonden heeft, mogen ook de volgende worden gevoegd, die onlangs in Amerika zijn ingevoerd. Het kwam herhaaldelijk voor, dat oneerlijke lieden zich tweemaal een hun verschuldigd pensioen lieten betalen, door dit namelijk eerst aan het General-Office te Washington in ontvangst te nemen en zich daarna zoo snel mogelijk naar een der grootere steden te begeven en zich het daar bij den agent der schatkist nogmaals te laten betalen. Thans is daaraan door de een einde gemaakt. Dagelijks worden de bladzijden van het quitantie-boek, waarin degenen, die hun pensioen ontvangen hebben, hunne namen teekenen, gephotographeerd en daarvan kopien aan al de agenten gezonden. Komt nu iemand aan het bureau, die reeds zijn pensioen ontvangen heeft, dan kan men hem door zijne eigene handteekening als bedrieger ontmaskeren.