In Nieuw Grenada groeit een plant, Coriaria thymifolia, welke aldaar als “inktplant” bekend is, omdat haar sap, dat den naam van chanchi draagt, zonder verdere bereiding als inkt gebruikt wordt. Volgens eene daar te lande bestaande overlevering, zoude een voorval, in den tijd toen dit gewest nog onder Spaansch bestuur stond, vooral gestrekt hebben om het gebruik van dit sap als inkt ingang te doen vinden. Een aantal geschreven documenten werd met een schip naar het moederland gezonden. Dit schip deed de reis rondom de Kaap de Goede Hoop, en de reis was buitengewoon stormachtig, hetgeen ten gevolge had dat de documenten door zeewater nat worden. Het bleek toen, dat die stukken, welke met gewonen inkt geschreven waren, onleesbaar waren geworden, terwijl daarentegen die welke met chanchi geschreven waren niets geleden hadden. Er werd toen van wege de regeering een besluit uitgevaardigd dat voortaan alle officieele stukken met dit sap moesten geschreven worden. De inkt is roodachtig van kleur, wanneer er pas mode geschreven is, maar de letters nemen na weinige uren eene donker zwarte kleur aan. Bovendien beveelt zich deze natuurlijke inkt aan doordat hij niet zoo spoedig als gewone inkt de stalen pennen aangrijpt.