Voor een drietal jaren werd uit China — waaraan wij reeds de goudvisschen verschuldigd zijn — wederom een merkwaardige zoetwatervisch naar Europa overgebracht. De overbrenger was de heer SIMONS, en bij de aankomst te Parijs werden een twintigtal dezer vischjes toevertrouwd aan den heer CARBONNIER, die zich reeds vele verdiensten omtrent de vischkweekerij verworven heeft. Onlangs gaf de heer RAOUL BONLAST, in het Journal de Zoölogie T. I p. 233, een verslag omtrent het maaksel en de gewoonten van deze vischjes, waaraan wij het volgende ontleenen: