In den strijd tusschen Chili en de Araucaniërs, maakten de Chilische troepen veel gebruik van den elektrischen telegraaf. Hoe echter te verhinderen dat de indianen de draden doorsneden? De Chilische generaal verzamelde een vijftig- of zestigtal gevangenen en toonde hun de draden, verbonden met een krachtigon inductie-toestel. Toen zeide hij hun als in het geheim, dat die draden bestemd waren om de indianen te vangen. De gevangenen lachten daarom. Nu gebood de generaal een der indianen den draad aantevatten en dien vervolgens weder lostelaten. Maar de indiaan antwoordde dat hij dit niet doen kon en dat zijn hand brandde. Na twee of drie zulke proefnemingen, wilden de indianen den draad niet meer aanraken, en toen zij in vrijheid gesteld waren, deelden zij het geheim natuurlijk aan hunne vrienden mede.