Volgens eene opmerking van den heer A. SCHUSTER in Nature 25 April 1872, p. 501, zoude er een verband merkbaar zijn tusschen de elfjarige periode der zonnevlekken en den tijd waarop goede wijn-jaren in Duitschland zijn teruggekeerd. Hij geeft daarvan het volgende tafeltje: De overeenkomst is zeker verre van volkomen, maar verdient desniettemin de aandacht.