Er zijn onderwerpen bij welke wij niet gaarne met onze gedachten stilstaan, onderwerpen die een schrijver zeker niet hij voorkeur ter behandeling zoude kiezen, wanneer zijn hoofddoel ware zijne lezers op eene aangename wijze bezig te houden. Ik meen echter van de lezers van het Album te mogen verwachten dat zij in dit tijdschrift iets meer zoeken dan een aangename lectuur, dat zij integendeel ook verlangen ingelicht te worden omtrent vraagstukken, bij welker oplossing allen zonder onderscheid hoog belang hebben, omdat van hunne juiste beantwoording het welzijn der maatschappij voor een gedeelte afhankelijk is. Zulk een vraagstuk is datgene, hetwelk aan het hoofd van dit opstel staat. Reeds gedurende een paar jaren, — mijne lezers weten het allen, — is het in dagbladen, tijdschriften on brochures aan de orde van den dag gesteld. Op vele plaatsen verrijzen vereenigingen, die zich de invoering der lijkenverbranding ten doel stellen. Ook hier te lande bestaat eene dergelijke vereeniging, waaraan zich in den korten tijd van haar bestaan reeds meer dan 1100 personen hebben aangesloten, en daaronder zijn velen die terecht tot de meest ontwikkelden in den lande worden gerekend te behooren.