Het volgende geval, in het engelsche tijdschrift Nature, door den heer D. PIDGEON medegedeeld, is zeldzaam en belangrijk genoeg om ook ter kennisse onzer lezers te worden gebracht. “Het huis, waarin ik met mijne familie den winter heb doorgobracht, staat in het midden van Forbay en dicht bij de zee. In den tuin, die toegang tot het strand geeft, is een vlaggestok van 50 voet hoogte, met een metalen weerhaan aan den top. Deze mast is op ongeveer 25 voet boven den grond door middel van 4 jjzeren draadkabels bevestigd, die op een voet afstand van don grond elk eindigen in een ketting waarvan de schalmen 1/2 duim dik zijn en die eonige voeten diep in den grond bevestigd zijn. Deze kettingen waren ingeroest en afgesloten, zoodat de oorspronkelijke dikte op sommige punten tot op 1/3 duim was afgenomen.