Onder het corrigeeren der drukproeven van het opstel van den heer STELLWAGEN, Over de beteekenis der Wouden enz., ontvang ik de Archives des sciences physiques et naturelles van 15 Mei 1875, waarin een artikel onder bovenstaanden titel is opgenomen, dat oorspronkelijk verscheen in de Garden Cronicle van 11 April 1874, en hetwelk wel geschikt is om het belang van boomaanplantingen op bergen, inzonderheid ook op eilanden in de tropische luchtstreek, te doen inzien. Moeial met het oog op onze Oost-Indische eilanden, kan men het niet genoeg herhalen, dat door uitroeiing der bosschen, tot het in cultuur brengen van zoogenaamde woeste, maar inderdaad met eenen rijken oorspronkelijken plantengroei bedekte gronden, groote schade wordt te weeg gebracht. Hoe men echter werkelijk woeste gronden, d. i. zoodanigen die geen plantengroei dragen; — en aan de zoodanige ontbreekt het ook op onze Oost-Indische eilanden geenszins, — allengs in vruchtbaren grond herscheppen kan, leert het voorbeeld van het eiland Asconsion.