SACC, professor te Neufchatel, heeft met het beste gevolg paraffine ter bewaring van eieren gebruikt. Met 1 kilogram paraffine kan men 3000 eieren met een laagje van deze stof bedekken. De kosten zijn derhalve uiterst gering. Eieren die in Juli geparaffineerd waren, smaakten in November en December nog volkomen alsof zij versch waren. Niet geparaffineorde eieren hadden in den loop van 4 maanden een gewichtsverlies van 6 gram geleden, terwijl de met een laagje paraffine bedekte geen het minste gewichtsverlies hadden ondergaan. Volstrekt noodig voor den goeden uitslag is echter dat de eieren, die men paraffineert, geheel versch zijn, want, indien zij reeds eenige verandering hebben ondergaan, dan verhindert de bedekking met paraffine den voortgang der ontleding niet. (l’lnstitut 1875, p. 167).