Het is onzen lezers roods uit de dagbladen bekend, dat zich Zondag 8 Augustus jl., dos namiddags tusschen half zes en zeven uur, boven Utrecht een geweldige hagelbui ontlastte, die groote schade aangericht heeft, vooral aan verbrijzelde vensterruiten. Evenals bij hagelbuien in het algemeen is opgemerkt, had ook deze slechts eene geringe breedte. Zij bewoog zich noordwostwaarts, maar even buiten het zuidwestelijk en het noordoostelijk gedeelte der stad word geen hagel meer waargenomen, zoodat de geheele breedte der strook, die door den hagel getroffen is, niet veel meer dan twintig minuten gaans hoeft bedragen. De hoeveelheid water, die deels als regen, deels als hagel gevallen is, bedroeg, volgens de meting aan het meteorologisch instituut, van vijf uur tot half zeven, dus in anderhalf uur, 63 liters per vierkante meter, en bij de aftapping van den regenmeter ten tien ure was die hoeveelheid geklommen tot 74.3, d. i. ongeveer 1/10 van de gemiddelde regenhoeveelheid van een geheel jaar.