De grootste grot ter wereld is wellicht die van Cacahuamilpa in Mexico. Zij overtreft door hare afmetingen, vooral in hoogte, verre die van het Mammouth-hol in Koutucky, hetwelk op zijne beurt veel grooter is dan eenige grot in Europa. Deze grot wordt overdekt door een uitgebluschte vulkaan. Onlangs werd zij voor het eerst in haar geheel bezocht door den heer PORTER O. BLISS, in gezelschap van zeshonderd personen. Bij gelegenheid der samenkomst van de American association deelde de heer BLISS daaromtrent eenige bijzonderheden mede. Na tot eene diepte van ongeveer vijftig voeten neêrgedaald te zijn, kon men in het binnenste der grot over eenen afstand van 6000 meters (ruim een uur gaans) voortgaan. Het gewelf was zoo hoog dat op de meeste plaatsen afgestoken vuurpijlen ontploften alvorens de zoldering te bereiken. Onder deze grot bevinden zich nog twee andere grotten van zeer grooten omvang, waarin zich twee rivieren vereenigen, die op vijf mijlen afstands onder den berg verdwijnen. Als bewoners der grot vond hij slechts talrijke vleêrmuizen. (Revue Scientif. 1875 p. 1166).