Bij het lezen van het bovenstaande, door den heer CRETIER medegedeelde geval, herinnerde ik mij andere gevallen, waarin harde voorwerpen diep binnen in den stam van boomen besloten zijn gevonden. Zoo wordt in den hortus te Leiden een schijf van een dikken boom, (ik meen een beukenboom) bewaard, waarin een hooivork zit. Onlangs te Oud-Leusden zijnde, zag ik tusschen twee nog niet zeer dikke, vlak nevens elkander staande beukenstammen, een baksteen zoo stevig ingeklemd, dat deze er niet meer zonder kwetsing der stammen uit te verwijderen was. Indien beide stammen voortgaan met groeien, zullen zij eindigen met zich te vereenigen en tot één stam worden, waarin dan de steen besloten zal zijn, even als met den zoo even genoemden hooivork het geval is. De vraag kwam nu bij mij op, of het boven medegedeelde geval ook langs dien weg kon verklaard worden. Ik heb derhalve die vraag den schrijver voorgclegd. Volgens nadere van dezen schrijver ontvangen mededeeling, schijnt echter daaraan bezwaarlijk gedacht te kunnen worden. De jaarringen namelijk van beide stukken, tegen elkander aangelegd, volgen elkander regelmatig op, op een wijze die verkondigt dat het stuk hout aan een enkelen en niet aan twee onderling vergroeide stammen heeft behoord.