Hot collodion heeft sedert eenigen tijd in Amerika eene nieuwe toepassing gevonden. Men vervaardigt er namelijk kunstmatige gebitton uit. Tot dit doel wordt het door oplossing van schietkatoen in ether verkregen collodion in lagen uitgegoton, welke, na verdamping van den ether, platen vormen die vervolgens weder met een weinig ether bevochtigd in eonen vorm worden zamongeperst, die daaraan do gedaante van het gehemelte geeft, welks voorrand do tanden draagt. Ter nabootsing van de roode kleur van hot tandvleesch bedient men zich van oono onschadolijko plantaardige kleurstof. (Polyt. Journ., CXCVI, p. 376).