In de fabriek van den heer JACOB REESE te Pittsburg in Pensylvanie, is daartoe sedert eenigen tijd het volgende werktuig in gebruik. Een schijf van week ijzer, 1,06 motor in middellijn en 7 millimeters dik, is aan eene horizontale as bevestigd, die door een geschikten toestel zoo snel wordt rondbewogen, dat de rand der schijf in ééne minuut 8,600 meters aflogt, d. i. eene lengte welke gelijk is aan oen afstand van meer dan anderhalf uur gaans. Wordt nu een stalen staaf tegen den rand dor zoo snel ronddraaiende schijf gehouden en daarbij langzaam in tegengestelde richting roudgedraaid, dan wordt deze schijf spoedig doorgesneden. Voor een staaf van 5 tot 8 centimeter dikte, zjjn weinige minuten hiertoe voldoende.