Op den 12den Februari j. l. ontving DARWIN, bij gelegenheid van zijn acht en zestigsten geboortedag, een in donker paars fluweel gebonden, rijk met zilver versierd album in groot 4° formaat, met 217 portretten: allo van Nederlanders. Dit album draagt tot opschrift: PRESENTED TO DR. CHARLES DARWIN ON HIS 68ST BIRTH-DAY, AS A TOKEN OF ESTEEM , BY HIS ADMIRERS IN THE NETHERLANDS. Bij dit album was eene alphabetische lijst gevoegd van de namen, betrekkingen on woonplaatsen der deelnemers, alsmede een in het engelsch geschreven brief, die, namens de Nederlandsche Dierkundige voreeniging, onderteekend was door de heeren A. A VAN BEMMELEN, president, en H. J. VETH, secretaris dier vereeniging.