De hoer CARBONNIER, van wiens waarnemingen aangaande den nestbouw van den Regenboogsvisch (Colisa) reeds in de laatste aflevering van den vorigen jaargang (bl. 383) verslag is gegeven, heeft thans ook de gelegenheid gehad dergelijke waarnemingen te doen ten opzichte van de Goerami (Ospkronemus olfax), en deze aan de Pransche Akademie meegedeeld (Compt. rendus 4 Dec. 1870, p. 414). Deze visch, almede bohoorende tot de merkwaardige groep der Doolhofkieuwige visschen (Labyrinthici), loeft in do zoute wateren van Indië, China, en komt ook in die van Java voor. Wegens den aangenamen smaak van zijn vleesch wordt hij als spijs zoor op prijs gesteld. Ook bereikt hij eene tamelijk aanmerkelijke grootte.