Het door den hoer LEUPE in bovenstaand opstel medegedeeld uittreksel uit het scheepsjournaal van kapitein VAN DEN VELDE sluit zich door het daarin bevat bericht, aangaande het vinden van een dier van buitengewone grootte uit de klasse dor Cephalopoden, aan verscheidene andere dergelijke in den loop der laatste jaren bekend geworden gevallen. De oudere berichten daaromtrent zijn door mij opgonomen in mijne in 1860 door de Kon. Akad. v. Wetensch. uitgegeven verhandeling: Description de quelques fragments de deux Céphalopodes gigantesques. Voorts kan men hier vergelijken: STEENSTRUP, in Forhandl. Skandin. Naturf. 1847 on 1856. In 1861 had eene ontmoeting plaats van het fransche oorlogsjacht Alecto, onder bevel van den luitenant BOUYER, met een reusachtige Cephalopode, waarvan het lichaam alleen 5 tot 6 meters lang was (Compt. rend. 30 Dec. 1861). Vooral in den omtrek van New-Foundland zijn sedert eenige jaren meermalen Cephalopoden van buitengewone grootte ontmoet. Het daaromtrent bekende is beschreven door A. E. VERRILL, in American Journal of Science and Arts, 1875, p. 130 en 177.