Den 28sten Juni 1876, te 11 u. 50 d. m., werd over een groot gedeelte van midden-Zweden een vuurbol gezien van buitengewone grootte, die eindelijk met een knal uiteenbarstte on zijne stukken op de aarde liet nedervallen. Door verzameling van de menigvuldige berichten uit vele plaatsen aangaande dien vuurbol, is het aan Prof. NORDENSKJÖLD, bij gelegenheid van den verjaardag der Zweedsche akademie, mogelijk geweest daaromtrent eene mededeeling te doen, waaraan wij het volgende ontleenen. De punten, waarbinnen het meteoor gezien is, liggen in een cirkel, die gaat door Christiania als het vorste westelijke punt, door Orust in het Zuiden, de omstreek van Stokholm in het Oosten, en Grefle in het Noord-Oosten. Het middelpunt van dien cirkel ligt 40 kilometers bezuiden Ställdalen, de plaats waar de steenen gevallen zijn en dus de vuurbol het einde van zijn baan bereikte.