In eene onlangs aan de Romeinsche Akademie gedane mededeeling, herinnert de heer MARIOTTI dat GIBBON ergens heeft opgemerkt dat een vlug engelsch redenaar 7.200 woorden in het uur spreekt, d. i. 120 in een minuut of 2 in ééne seconde. Hoe hij die waarneming gedaan hooft, wordt niet vermeld. Thans nu de stenographie in de parlementen is ingevoerd, is die waarneming gemakkelijk, daar men slechts op zijn horlogie na te zien hoeft, hoe lang eene redevoering duurt en vervolgens de gesproken en gestenografeerde woorden te tellen. Langs dien weg heeft NARIOTTI gevonden dat, van de leden van het italiaacsche parlement, DE FORESTA 60, MASSIMO D’AZEGLIO 90, GIOBERTI 100, RATAZZI 150, MAMELI 180, CORDOVA 210 woorden in eene minuut spraken. Hij voegt er echter bij dat de radste redenaars wel het meest bewonderd werden, maar dat daarom hunne redevoeringen nog niet den moesten indruk maakten. Wij bevolen dit onderwerp aan onze tweedo-kamer-bezoekers aan. Mogelijk zal het dan blijken dat, aangezien de meerdere of mindere radheid der spraak ook van het temperament afhangt, er ten dien aanzien verschil bestaat tusschen den conservatieven en den liberalen redenaar, alsmede naar gelang der stemming waarin het redevoerende lid op het oogenblik verkeert.