Ons Album heeft achtereenvolgens zijne schatting betaald aan CHRISTIAAN HUYGENS,¹ aan ANTONY VAN LEEUWENHOEK,² aan JOHANNES SWAMMERDAM,³ aan HERMAN BOERHAAVE.4 Thans wenschen wij eenige bladzijden te wijden aan de nagedachtenis van meter camper, die, wat don tijd betreft waarin hij loefde, tot laatstgenoemden ongeveer in gelijke verhouding stond, als deze tot de drie eersten, en op zijne beurt den roem der Nederlandsche wetenschap op geen minder waardige wijze heeft gehandhaafd dan een hunner. Ja, indien de verdiensten van eenen natuuronderzoeker moesten worden afgemeten naar den roem die dezen bij zijne tijdgenooton is ten deel gevallen, dan zoude aan CAMPER onder hen wellicht de eerste rang toekomen. Tienmalen bij verschillende binnenen buitenlandsche geleerde genootschappen bekroond voor de beantwoording van prijsvragen; lid van al die genootschappen en van nog veischeidene andere; een der acht associés étrangers van de Parijsche Akademie van wetenschappen, eene eer die hij onder ons Nederlanders alleen met BOERHAAVE gedeeld heeft, terwijl HUYGENS bij de oprichting van dit lichaam daarvan een der gewone leden was, — voorts persoonlijk bekend bij schier alle geleerden van naam in Europa, die hij had ontmoet op zijne vele reizen, waartoe het bezit van een groot fortuin hem in staat stelde; — eindelijk bij velen zijner medeburgers hoog geëerd niet enkel wegens de diensten die hij der geneeskundige wetenschap bewees als hoogleeraar achtereenvolgens aan drie onzer inrichtingen van hooger onderwijs, maar ook aan de kunst door zijn eigen voorbeeld en zijne op grondige kennis en ervaring steunende aesthetische vorming, terwijl bovendien zijne uitgebreide en veelzijdige kundigheden hem in staat stelden zich nog in verscheidene andere opzichten voor zijn vaderland nuttig te maken, waarom hem dan ook verschillende hooge betrekkingen, eindelijk het lidmaatschap van den Raad van State, werden opgedragen. Ziedaar in korte trekken wat CAMPER voor zijne tijdgenooten was. Voegen wij hierbij nog dat hij, zooals zijne beeltenis hem vertoont, een statig, indrukwekkend voorkomen bezat, en wij erkennen in CAMPER een dier bevoorrechte, boven het gewone peil der menschheid hoog uitstekende figuren, wier invloed, gedurende hun leven groot, zich nog vele jaron na hun dood gevoelen laat, en wier levensgeschiedenis reeds daarom belangstelling moet inboezemen.