Het komt niet zelden voor, inzonderheid in archieven en andere verzamelingen van geschreven stukken, dat de inkt zoo verbleekt is, dat de letters ter nauwernood meer zichtbaar zijn. De Heer VON BIBRA vond reeds voor verscheidene jaren dat het schrift in zulk een geval weder leesbaar wordt, wanneer men het door middel van een penseel bestrijkt met eene oplossing van zwavelwaterstof-ammonium, het overtollige afspoelt met een spuitflesch en vervolgens het papier of het pergament tusschen vloeipapier droogt. Intusschen heeft deze methode ook hare nadeelen. Vooreerst is zwavelammonium een hoogst onaangemaan riekende stof, en ten tweede verbleekt de aanvankelijk zwarte kleur van het schrift na eenige weken weder.