Reeds herhaaldelijk ¹ zijn in ons Album de groote verdiensten van CHRISTIAAN HUYGENS ter sprake gebracht. Wederom biedt zich daartoe eene gelegenheid aan. Twee vreemdelingen, de een een Amerikaan, de ander een Duitscher, hebben onlangs nogmaals de aandacht op hem gevestigd: de eerste, Prof. newcomb ², te Washington, om in herinnering te brengen dat HUYGENS de eerste is geweest, die met eene voor zijn tijd buitengewone nauwkeurigheid den afstand der zon van onze aarde heeft berekend, — de tweede, Dr. E. Gemand 3, hoogleeraar te Cassel, om het bewijs te leveren, dat niet PAPIN, zooals gewoonlijk wordt opgegeven, maar HUYGENS de nitvinder is geweest van de plaat der luchtpomp. Bij elk dezer punten willen wij kortelijk stilstaan.