Onlangs heeft FRITZ MÜLLER, die, gelijk bekend is, sedert vele jaren in Brazilie woont en zich daar met dierkundige onderzoekingen bezig houdt, in het tijdschrift Der Zoologische Garten, eene reeks van trouwens half legendarische berichten medegedeeld omtrent het bestaan, in zuidelijk Brazilie, van een monsterachtig dier, een reusachtigen aardworm volgens sommigen, die meestal onder den grond leeft en slechts van tijd tot tijd te voorschijn komt. Het volk noemt het den Minhocao, en wanneer ook sommige daaromtrent in omloop zijnde verhalen, zooals dat het vijftig ellen lang en vijf breed zoude zijn, dat het bedekt is met beenige platen als een pantser, dat het, op zijne onderaardsche tochten, stroomen in nieuwe kanalen afleidt, droog land in moerassen verandert, groote boomen ontwortelt en doet omstorten alsof het grashalmen waren, waarschijnlijk zeer overdreven zijn, zoo schijnt toch uit de volgende door FR. MÜLLER verzamelde berichten te blijken, dat het bestaan van den Minhocao niet geheel een fabel is. Ongeveer acht jaren geleden verscheen een Minhocao in de buurt van Lages. Zekere FRANCISCO DE AMARAL VARELLA zag, toen hij zich op ongeveer tien kilometers van die stad bevond, op den oever van de Rio das Cavoiras een vreemd dier van reusachtige grootte, ongeveer een meter dik, niet zeer lang en met een snoet als van een varken, maar of het pooten had, kon hij niet zeggen. Hij durfde het dier niet alleen aan, maar riep zijne buren, doch toen hij terugkeerde was het verdwenen, niet echter zonder een spoor achter te laten in den vorm van een loopgraaf, die onder den grond verdween.