Het in den laatsten tijd herhaaldelijk besproken vraagstuk aangaande den graad van waarschijnlijkheid der uit Amerika overgeseinde stormvoorspellingen heeft het onderwerp uitgemaakt van een nauwkeurig onderzoek van Prof. LOOMIS, waarvan de resultaten door hem zijn medegedeeld in de Januari-aflevering van het American Journal of Science and Arts. LOOMIS heeft den loop nagegaan van zeven en zeventig stormen die, van Maart 1874 tot November 1875, de oostkust der Vereenigde Staten verlieten. Van die 77 stormen kon hij 36 over den Atlantischen oceaan tot aan de kusten van westelijk Europa volgen, hoewel daaronder 8 waren die, alvorens Europa te bereiken, met andere stormen samensmolten. Het gemiddelde getal van stormen, die in een jaar tijds van uit Amerika den Atlantischen oceaan geheel oversteken tot aan de Europeesche kusten, bedraagt 18, doch bijna al deze stormen nemen eenen noord-oostelijken loop, ver ten noorden van Schotland. Slechts bij 4 ging het middelpunt over het noorden van Engeland, nooit zuidelijker.