De heer M. CARREY-HOBSON deelt, in het engelsche tijdschrift Nature, 19 Dec. 1878, het volgende geval mede, dat onlangs voorgekomen is te Graaf-Reinett in Zuid-Afrika. Evenals in alle andere oude hollandsche steden, is ook aldaar in het midden een groote vierkante marktplaats, waar de boeren, kooplieden en anderen, op welk uur van den dag of nacht zij aankomen, de ossen of paarden van hunne wagens mogen uitspannen en hen naar de gemeente-weide zenden, terwijl zij zelve bij de wagens bivouakeeren, zoo als de gewoonte is der reizigers in Afrika, totdat ten acht ure de markt begint.