In eene lezing, die PAUL BERT onlangs over de verdiensten van CLAUDE BERNARD hield, vermeldde hij een zonderlinge krijgslist, die door den grooton physioloog was voorgesteld, gedurende den tijd toen Parijs door de duitsche legers was ingesloten. Men had namelijk in de provincie een groot aantal runderen verzameld, om deze bij eene geschikte gelegenheid binnen het uitgehongerde Parijs te brengen. Er bestond echter een gewichtig bezwaar. Hoe namelijk de runderen te doen zwijgen bij het kruisen der vijandelijke lijnen ? Toen stelde BERNARD voor de zenuw naar hun stemorgaan te doorsnijden. Deze operatie is zoo eenvoudig, dat elk slachter haar gemakkelijk leeren en binnen weinige seconden volvoeren kan. Geen der aldus geopereerde dieren, die daardoor stom werden gemaakt, scheen daaronder iets te lijden. Doch de gehoopte gelegenheid, om haar op de voorgestelde wijze in toepassing te brengen, bood zich helaas niet aan.