Dat geluiden, hetzij deze zwak of sterk zijn, eenen hoogen of eenen lagen toon geven, in het algemeen met gelijke snelheid worden voortgeplant, blijkt uit de waarneming dat een door een orchest uitgevoerd muziekstuk nog op grooten afstand als harmonisch geheel wordt waargenomen. Eenige onlangs door den hoer WILLIAM W. JACQUES in Amerika met kanonschoten genomen proeven bewijzen echter dat dit, ofschoon binnen zeer wijde grenzen waar, toch niet volstrekt juist is.