In Nature, 13 Maart 1870, wordt medegedeeld dat, tijdens de laatste zitting van het parlement, uit Londen naar verschillende steden van Ierland de redevoeringen werden overgeseind met de tot dusver ongeëvenaarde sneldheid van 130 woorden per minuut. Inderdaad is deze snelheid zeer aanmerkelijk, hetgeen het best in het oog valt, wanneer men daarmede de snelheid vergelijkt, waarmede menschen spreken. Vroeger (Jaargang 1877, bl. 351) heb ik daarvan eenige voorbeelden aangevoerd. Wanneer men deze vergelijkt, dan zal men bevinden dat 130 woorden in de minuut ongeveer de gemiddelde snelheid is, waarmede een redenaar spreekt, zoodat derhalve een telegrafist in staat is, evenals een stenograaf, het door zulk een redenaar gesprokene dadelijk in zijn geheel terugtegeven.