Aan den ingang van de haven van Belfast, in Engeland, bestaat sedert lang een vuurtoren. Onlangs heeft men den lichttoestel aldaar voorzien van eene bijzondere inrichting, die bestemd is aan een schip op zee den naam van de haven des nachts te doen kennen. Het is een soort van elektro-magnetisch scherm, waardoor beurtelings korte en lange verduisteringen worden te weeg gebracht, in dier voege dat daardoor de telegrafische teekens van het Morse-alphabet worden nagebootst. Het voordeel dezer inrichting bestaat eensdeels hierin, dat daarbij alleen wit licht gebruikt wordt, dat veel verder zichtbaar is dan gekleurde lichten, en ten tweede dat aldus de te geven seinen in het oneindige kunnen worden afgewisseld. Deze handelwijze, uitgedacht door den heer MORTIMER EVANS, schijnt derhalve eene meer algemeene invoering te verdienen. Ook voor scheepssignalen zouden zij van nut kunnen zijn.