De bekende DUBOSC’sche lantaarn, die reeds sedert eenige jaren met goed gevolg in gebruik is om glasphotographieën op een scherm te projicieeren, wordt thans ook door LANDOLT te Aken gebezigd om chemische verschijnselen voor een groot gehoor zichtbaar te maken. Daartoe zijn in den toestel kleine wijzigingen aangebracht, waardoor men het in zijne macht heeft de kleine glazen toestelletjes, waarin de reactiën plaats grijpen, en die voor dit doel opzettelijk door GEISSLER vervaardigd zijn, op eenigen afstand vóór den lantaarn zoo op te stellen , dat men ruimte heeft voor de daaraan noodige manipulatiën. Het zeer vergroote beeld wordt op een linnen scherm, dat met magnesia en lijmwater bestreken is, geprojicieerd. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de Berichte der deuts. Chem Ges. van 15 Januari 1877, p. 1849, waar ook verscheidene der met dien toestel verrichte proefnemingen beschreven zijn.