Het is eenen amerikaanschen photograaf, den heer CARVALHO , gelukt den tijd voor het poseeren van eene photographie tot op de helft te verkorten door aanwending van een zeer eenvoudig middel. Hij heeft namelijk het geheele inwendige van zijn atelier, muren, deuren, vensters, bestreken met eene gelijke kleur, die hij beschrijft als een weinig oranjeachtig erwtengroen. Verscheidene bekende photografen hebben dit middel reeds met goed gevolg toegepast. ( Bulletin de l’association scientifique de France, 21 Sept. 1879, uit den Moniteur de la Photographie.)