Dat vele insekten het vermogen bezitten om geluiden waartenemen, mag men met groote waarschijnlijkheid, zoo geen zekerheid, besluiten uit hun vermogen om geluiden voorttebrengen, al bestaat er dan nog veel twijfel omtrent de deelen die als gehoororganen functioneeren. Een zeer sprekend voorbeeld van een insekt dat hoort, is medegedeeld door den heer ALFRED SIMSON. Het betreft een soort van wesp in Zuid-Amerika, door de inlanders in de streek van de Guayaquillrivier cubo geheeten, en die zeer gevreesd is om haar steek, die sterke pijn en zwelling en zelfs koorts te weeg brengt. Deze wesp maakt haar nest hoog in palmboomen langs den oever, en het is bij de inlanders wel bekend, dat het gevaarlijk is in de nabijheid van zulk een boom een hard geluid te maken, b. v. te schreeuwen. De heer SIMSON zegt de waarheid hiervan dikwijls bevestigd te hebben gevonden, door op een veiligen afstand een scherp fluitend geluid te maken. Het onveranderlijk gevolg was steeds dat al de wespen in verwarring en blijkbare boosheid uit het nest vlogen. (Nature, 19 Sept. 1876).