In den nacht van 18 April j. 1. heeft in Missouri een storm vergezeld van wervelwinden en hoozen geheerscht, die zoo hevig was, dat vele kleine steden en dorpen geheel of gedeeltelijk verwoest werden. Vele monschen werden gedood, te Marshfield meer dan 100, behalve de talrijke gekwetsten. Steenen van 500 tot 700 pond gewicht werden een eind weegs medegevoerd. Een kind van twee jaren werd, ofschoon hier en daar gekneusd, na 26 uren nog levend teruggevonden boven in een perenboom , op drie mijlen (ongeveer een uur) afstands van het huis, waar zijne ouders woonden (Scientific American, 8 May 1880, p. 289.)