Vóór twee jaren, in Augustus 1878, verspreidden de dagbladen het bericht van een ontzettend ongeluk dat in de gebergten van Tyrol was voorgevallen. Een drietal jonge mannen, vergezeld van een gids, waren in een afgrond gestort en twee hunner waren ten gevolge daarvan omgekomen. Een daarvan was de vijfentwintigjarige Dr. CARL, SACHS. Met hem ging veel verloren. Zij die nog kort geleden zijne leermeesters waren geweest, waaronder de Berlijnsche hoogleeraar DU BOISREYMON in de eerste plaats moet genoemd worden, hadden groote verwachtingen op hem gebouwd, die slechts voor een zeer klein deel zouden worden verwezenlijkt. Met zijn dood ging ook het belangrijkste gedeelte der wetenschappelijke vruchten te loor eener reis, die ondernomen was om zich te kwijten van eene even moeielijke als eervolle taak, die in het begin van 1876 den jeugdigen doctor, op voorstel van DU BOIS-REYMOND, door de Berlijnsche Akademie der Wetenschappen was opgedragen, welke laatste daartoe de middelen der HUBOLDTstichting voor natuuronderzoek en reizen had beschikbaar gesteld. Die taak bestond daarin dat SACHS zich zoude begeven naar het land, waar VON HUMBOLDT in 1800 het eerst eenige waarnemingen gedaan had aan levende sidderalen, om daar, gewapend met al de hulpmiddelen die de tegenwoordige wetenschap aanbiedt, de opmerkelijke eigenschappen dezer dieren op de plaats zelve aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Wel is waar was, reeds vele jaren geleden, een levende sidderaal (Gymnotus electricus) naar Londen overgebracht en had FARADAY gelegenheid gehad daaraan eenige opmerkelijke waarnemingen te doen, doch sedert dien tijd is de kennis der dierlijke elektriciteit, niet het minst door DU BOIS-REYMOND zelven, zeer aanmerkelijk vooruit gegaan en zijn tevens nieuwe vragen ontstaan, welker beantwoording niet beter geschieden kon dan door den sidderaal, die onder alle elektrische visschen de sterkste verschijnselen aanbiedt, in zijn vaderland zelf op te zoeken en hem nog levend aan al die physische en physiologische proeven te onderwerpen, welke in staat zijn licht te verspreiden over verscheidene nog in een schemerdonker gehulde vraagstukken.