Op bl. 58 van dezen jaargang, die, gelijk altijd, met de op 1 November verschijnende eerste aflevering geopend is, gaf ik een bericht over deze ziekte, die toen pas Sumatra en Java bereikt, maar zich nog slechts op enkele punten vertoond had. Misschien kon zij toen nog in haar verderen voortgang gestuit worden. Ik gaf daarom in dat kleine opstel de op Ceylon met goed gevolg daartegen beproefde middelen aan en zond een aantal der in het begin van November gemaakte afdrukken aan verscheiden personen zoowel hier te lande als ook op Java. De verspreiding der sporidien van het vernielende schimmelplantje heeft namelijk in December en Januari plaats. Er was derhalve nog tijd, maar men moest dadelijk de hand aan het werk slaan. Dit trouwens was bezwaarlijk te verwachten en is dan ook niet geschied, in weerwil van het “caveant consules” waarmede ik dat opstel sloot. Thans, nu de ziekte zich over een groot gebied verbreid heeft en met belangrijke geldelijke schade dreigt, is men eindelijk wakker geworden, maar het is zeer de vraag of op Java zelve op dit oogenblik de met hoop op goed gevolg aan te wenden middelen in voldoende hoeveelheid voorhanden zijn. Het is daarom dringend geraden, dat van hier, zoodra mogelijk, een voldoend aantal blaastoestellen, namelijk dergelijke als waarvan men zich ook bedient ter bestrijding van het oidium in den wijnstok, alsmede eenige tonnen bloem van zwavel, naar Java worden gezonden. Kalk kan men daar waarschijnlijk in genoegzame hoeveelheid gemakkelijk genoeg verkrijgen. Koraalkalk is even dienstig als schelpkalk. Maar men tijge dadelijk aan het werk, zonder tijd te verliezen met nadere onderzoekingen over den aard en de oorzaak der ziekte. Die onderzoekingen hebben de Engelschen voor ons gedaan. De oorzaak is ten volle bekend, en wij zullen derhalve verstandig doen met, zonder dralen, ons hunne ervaring ten nutte te maken. Het kan zijn dat er nog betere middelen gevonden worden dan de reeds aangeprezene, maar in elk geval kunnen die middelen geene andere zijn dan zoodanige, waardoor het schimmelplantje gedood wordt zonder schade voor de koffieplant zelve. Elke poging in andere richting om de zieke planten te genezen, b.v. door betere cultuur, bemesting, enz. is op het reeds door het onderzoek bereikte standpunt als volkomen hopeloos en derhalve als schadelijk te beschouwen.