Het nieuwe thans gereed zijnde gebouw, dat te South Kensington opgericht en bestemd is ter opneming van de zoologische, botanische, paleontologische, geologische en mineralogische verzamelingen die vroeger met andere verzamelingen in het onde gebouw te Bloombury vereenigd waren, heeft 400.000 pond sterling, d. i. 4.800.000 gulden gekost. Het front heeft eene lengte van 675 voet. Het gebouw is opgetrokken in romaanschen stijl en bestaat uit drie verdiepingen. De hoofdpoort geeft toegang tot een hal, die 120 voet lang, 97 voet breed en 68 voet hoog is. Ter weerszijde van die hal breiden zich op elke verdieping galerijen uit van 278 voet lengte en 50 voet breedte, waarachter zich nog een aantal kleinere zalen bevinden, die hun licht van do andere zijde des gobouws ontvangen. De geheele westelijke vleugel is voor de zoologische verzamelingen bestemd, de oostelijke voor de overige afdeelingen, terwijl de groote middenhal bestemd is, eensdeels voor de britsche fauna, anderdcels, onder den naam van Index-Museum, voor eene verzameling van typische soorten als vertegenwoordigers van alle hoofdgroepen van organische wezens. Aan het museum zal ook eene bibliotheek van natuurhistorische werken Worden toegevoegd. De heer GÜNTHER, directeur van het museum, had, in vereeniging met eenige zijner zoologische en botanische vrienden, eene begrooting der kosten van eene zoodanige volledige bibliotheek opgemaakt en kwam tot de slotsom dat deze 70.000 pond sterling of 840.000 gulden zouden bedragen. Het parlement heeft slechts de helft dezer som toegestaan. Voor jaarlijkschen aankoop van nieuw verschenen boeken en van vervolgwerken meent GÜNTHER dat 1000 pond sterling voldoende zullen zijn. (Nature, 16 Aug. 1880)