Een Indisch schrijver verhaalt het volgende omtrent SHAJEE, den vader van den eersten vorst der Mahratta’s van Hindostan, die leefde in het begin der zeventiende eeuw. Bij zekere gelegenheid deed een ambtenaar van hoogen rang de gelofte, dat hij aan de armen het gewicht van zijn olifant in zilvergeld zoude ronddeelen. Doch daar deed zich een groote moeielijkheid voor. Hoe namelijk zou men het gewicht van den olifant bepalen? De kuudigste mannen aan het hof dachten te vergeefs een daartoe dienend werktuig uit. Telkens als een zoodanig gemaakt was, bleek het te zwak om den olifant te wegen.