De heer S. P. THOMPSON werd door een vriend, den heer F. F. TUCKETT, opmerkzaam gemaakt op een brief, voorkomende in een boek dat verschenen is in 1792 en getiteld: Travels during the years 1787, 1788 and 1789, by ARTHUR YOUNG, vol. I p. 64, waarin de schrijver, na een bezoek bij LAVOISIER beschreven te hebben, verhaalt dat hij op den avond van donzelfden dag ook een bezoek bracht aan zekeren heer LOMOND, reeds bekend door eene vernuftige uitvinding, waardoor eene verbetering in de katoenspinnerij was aangebracht. Daarop laat de briefschrijver volgen: “In de elektriciteit heeft hij eene merkwaardige ontdekking gedaan. Gij schrijft twee of drie woorden op een stukje papier; de heer LOMOND neemt het mede naar zijn studeerkamer en draait daar aan een werktuig dat bevat is in een cylindrisch kastje, op welks top een vlierpit-electrometer staat. Een draad verbindt dit kastje met een dergelijk kastje, ook voorzien van een vlierpit-electromer, dat in een verwijderde kamer van het huis staat, en zijne vrouw, die de overeenkomende bewegingen van het balletje waarneemt, schrijft de daardoor aangewezen woorden op, waaruit blijkt dat hij een alfabet van bewegingen gevonden heeft. Daar de lengte van den draad geen verschil in het uitwerksel maakt, zoude langs dien weg eene correspondentie op een afstand kunnen gevoerd worden, b.v. van en naar eene belegerde stad, of, tot een veel beter en schuldeloozer doel, tusschen twee verliefden die verhinderd werden van een gemakkelijker middel van gemeenschap gebruik te maken. “Welk gebruik men er ook verder van make, de uitvinding is fraai. De heer LOMOND heeft vele andere merkwaardige werktuigen, alle door hem eigenhandig vervaardigd. Mechanische uitvinding schijnt bij hem eene natuurlijke neiging te zijn.” (Nature, 8 Juli 1880, p. 218).