Reeds sedert een drietal eeuwen houdt een vraagstuk de gemoederen van velen bezig, van mannen der praktijk, wien het in de eerste plaats om voordeel te doen is, en van mannen der wetenschap, voor wie kennis het hoogste goed is; het vraagstuk namelijk aangaande de gesteldheid der landen en zeeën die rondom de Noordpool gelegen zijn. Terwijl overal elders de vroeger witte plekken op de kaarten van verschillende gedeelten der aarde zich meer en meer vullen, moet nog oen tamelijk groot segment, dat waarvan de noordpool het middelpunt is, in ongerepten staat blijven. En toch weet elk onzer lezers hoe vele tochten ondernomen zijn, door Engelschen en Amerikanen, door Zweden en Denen, door Russen, Duitschers en Oostenrijkers, en ook door ons Hollanders, met geen ander doel dan om de kennis van dit segment uit te breiden. Wel is waar zijn die tochten geenszins vruchteloos geweest. Men weet thans veel meer van de geheimzinnige poolstreek dan toen onze HEEMSKERK en BARENDZ. daarheen togen, om de noord-oostelijke doorvaart te zoeken, den weg rondom noordelijk Europa en Azië naar den Stillen Oceaan, dien het eerst in onzen tijd aan NORDENSKJÖLT en zijne moedige metgezellen gelukt is te ontdekken. Met elke nieuwe expeditie, zelfs ook met eene op zoo bescheiden schaal ondernomen als die met onze Willem Barentz, is onze kennis in meerdere of mindere mate vermeerderd, maar toch niet zoo snel dat niet ernstig overwogen mag worden of er niet nog een andere weg met hoop op goed gevolg kan worden ingeslagen om het gestelde doel te bereiken. Wanneer een generaal in een vijandelijk land op eene vesting stuit, dan zal hij wellicht beproeven door een snellen marsch en onverhoedschen aanval deze op het een of ander minder goed bewaakt punt binnen te dringen. Gelukt de eerste aanval niet, dan beproeft hij met grooter macht een tweeden of derden, maar worden zijne bestormingen telkens afgeslagen, dan slaat bij rondom de vesting een geregeld beleg. In den regel zullen dan geduld en volharding met meer zekerheid door de eindelijke overwinning worden bekroond, dan alleen dapperheid en geweld!