In een onlangs verschenen boek, getiteld: Illusions, a Psychological Study, by JAMES SULLY, London, komen de volgende merkwaardige voorbeelden voor van zinsbedrog, alleen teweeg gebracht door de levendige verwachting van iets te zullen hooren, zien, rieken of voelen. Een officier, die belast was met het opzicht over de opgraving van een kist, waarin men vermoedde dat een door misdaad gestorven mensch bevat was, verklaarde, zoodra de kist was te voorschijn gebracht, reeds de reuk van het rottend lijk waar te nemen. Toen de kist geopend werd, bleek zij ledig te zijn!