Professor RAOUL PICTET te Genève, die zich voor een paar jaren beroemd hooft gemaakt door het uitdenken en vervaardigen van werktuigen, waardoor het hem gelukt is zuurstofgas en waterstofgas door drukking vloeibaar te maken, heeft thans, volgens een bericht in de Times, overgenomen in Nature 18 August 1881, p. 362, zijn vernuft dienstbaar gemaakt aan belangrijke verbeteringen in den scheepsbouw, vooral daarin bestaande, dat de tegenstand, dien de kiel bij het klieven van het water ondervindt, tot een minimum wordt gebracht. Een schip, volgens zijn plan gebouwd, zal zijn voorsteven des te meer boven het water verheffen, naarmate het sneller vaart, zoodat alleen de zjjden de wrijving van het water ondervinden. Met andere woorden, een aldus gebouwd schip zal, in stede van zich door het water een weg te banen, er over heen glijden. Volgens zijne berekeningen moet een stoomschip naar zijne denkbeelden ingericht eene snelheid van 50 tot 6O kilometer in het uur, d. i. ongevoer die van een sneltrein, bereiken. Een stoomboot, waarin die denkbeelden verwezenlijkt zijn, wordt op dit oogenblik gebouwd en zal eerlang eene proefvaart op het Leman-meer doen. Voldoet deze aan de verwachting, dan zoude eene geheele omwenteling in den scheepsbouw en bij gevolg ook in de scheepvaart op handen zijn.