Dat zulks geschieden kan aan de buitenvlakte des lichaams zonder den patient eenig onaangenaam gevoel te geven, toonde de heer W. H. PREECE in de vergadering der Britsch Association, onlangs gehouden te York. Het denkbeeld daartoe was, naar aanleiding van den moordaanslag op president GARFIELD, opgekomen bij professor GRAHAM BELL te Washington, die het telegraphisch aan PREECE mededeelde en hem raad vroeg omtrent het gebruik daarbij van de inductiebalans van HUGHES. Professor HUGHES raadde aan, daarvoor een paar beweegbare klossen te bezigen die over de huid van den gewonden persoon konden worden heen en weder bewogen. Wanneer de eene klos binnen drie duim afstand van den kogel konde gebracht worden, dan kon diens tegenwoordigheid worden ontdekt; de richting, waarin de kogel gelegen was, kon bepaald worden door de plaats waar te nemen waar het geluid het sterkst was; dan lag de kogel in de verlenging van de as der klos; om zijn diepte te vinden wordt een dergelijke kogel in de richting der as van de tweede klos op en neer bewogen; zoodra er neutraliteit was verkregen, was de afstand van den tweeden kogel gelijk aan diepte waarop zich die in de wond bevond (Nature, 15 Sept. 1881, p. 465).