Reeds hebben wij, op bl. 349 van den vorigen jaargang, onder het opschrift: Eene belegering der Poolstreek, het plan besproken om, door oprichting van eenige meteorologische stations in den omtrek der noordpool, de gesteldheid der poolstreek nader te leeren kennen. Thans kunnen wij — hiertoe in staat gesteld door eenige mededeelingen van Dr. MAURITUS SNELLEN, den toekomstigen chef der Nederlandsche expeditie, — iets daaraan toevoegen betreffende de wijze waarop door deze, zoo wij hopen, daaraan zal worden deelgenomen.