Eerlang zal in de nabijheid van Nice, bekend wegens de klaarheid en helderheid van zijn hemel, eene inrichting voltooid zijn, bestemd tot het doen van astronomische en meteorologische waarnemingen, zooals er geen tweede dergelijke ergens ter wereld bestaat. En die inrichting zal men verschuldigd zijn aan de mildheid en den zin voor wetenschap van den rijken bankier R. BISCHOFSHEIM te Parijs, die reeds 1 ½ millioen franken voor den bouw daarvan besteed heeft en nog meerdere sommen ter beschikking van het Bureau des longitudes, aan hetwelk door hem het toezicht over de geheele uitvoering is opgedragen, zal stellen voor de kostbare werktuigen, waarvan zij reeds ten deele voorzien is en verder nog voorzien zal worden, alsmede voor het blijvend onderhoud zijner stichting. Deze stichting bevindt zich in de nabijheid der stad te midden van een fraai park, 35 hectaren groot. Daarin verrijzen een aantal afzonderlijk staande gebouwen, die elk voor een bepaald doel bestemd zijn. Het plan dier gebouwen is ontworpen door den heer CHARLES GARNIER, den beroemden architekt van het Panjsche operagebouw. Eene commissie uit het Bureau des longitudes, bestaande uit de heeren LOEWY, onderdirekteur van het Parijche observatorium, D’ABBADIE en Faye, loden der akademie, heeft hem daarbij ter zijde gestaan.