In Juli 1881 werd door de heeren BRUGSCH on MASPÉRO te Deir el Bahari bij Thebe eene merkwaardige ontdekking gedaan. Zij vonden namelijk in een grafkelder de verwonderlijk goed bewaarde mummiën van eenige der oudste en beroemdste Pharao’s , van AMENOPHIS I, THOULMES III, SETI I, AAMES I, RAMSES II, e. a. Al die graven met de mummiën zijn overgebracht naar bet museum te Boulag. Op de borst dier mummiën zijn geslingerde kransen van bladeren en bloemen geplaatst. Dr. SCWEINFURTH, de beroemde Afrika-reiziger, heeft van die gelegenheid gebruik gemaakt om te onderzoeken uit welke planten die kransen bestonden, en de uitkomst van zijn onderzoek medegedeeld aan den heer BOISSIER (Bibl. univ. Archives des Sciences physiques et naturelles, 15 Fevrier 1882, p. 147).