Een groot man, die, meer dan eenig ander zijner tijdgenooten, invloed heeft uitgeoefend op de denkbeelden en daardoor op den gang der beschaving gedurende de laatste tientallen jaren, — een der voortreffelijkste natuuronderzoekers die ooit geleefd hebben, — eindelijk, wat meer zegt, een goed en een wijs man, die bij allen, die hem van nabij hebben gekend, in de hoogste achting stond en, om zijne eenvoudigheid en beminnelijkheid in den omgang, niet enkel geëerd maar ook geliefd was, heeft zijne oogen voor altijd gesloten. Zijn lichaam is toevertrouwd aan de Westminster-abdij, de plaats, waar Engeland de stof zijner helden, zijner groote staatslieden, zijner uitstekendste geleerden bewart. De slippen van zijn lijkkleed werden gedragen door mannen, hoog uitblinkende boven hunne medeburgers, deels door luister van geboorte, deels door hunnen op het gebied der wetenschap verworven roem. 2 Ziedaar eene gebeurtenis, die wel verdient dat wij er eenige oogenblikken bij stilstaan, want zij is een gewichtig teeken des tijdes en een hoop voor de toekomst.