Van verschillende zijden zjjn in den laatsten tijd stemmen opgegaan, om de wenschelijkheid te betoogen van voor de algemeene tijdrekening over de geheele aarde als eersten meridiaan aan te nemen dien, welke op 180º van dien van Greenwich verwijderd is. CLEVELAND ABBE iin zijn RReport on Standard time to the American Meteorological SSociety, SSANDFORD FLEMING, in PPapers on the Time-reckoning and the selection of oone Prime Meridian to be common to all nations, on OTTO STRUVE in een verslag dat hij over deze beide verhandelingen den 30ten September 1880 aan de Petersburgsche akademie gaf, vereenigen zich allen op dit punt. Wij denken dat Dr. DISCORIDES, die reeds in 1865 kortelijk het nut aantoonde van een algemeenen eersten meridiaan, maar dien, niet ver van daar, het grootste der Aleutische eilanden liet loopen, zich daarmede wel vereenigen kan. De meridiaan van Greenwich is reeds voor verreweg de meeste kaarten aangenomen, en eene reductie door bijtelling of aftrekking van 180° en van 12 uren voor den tijd zeer gemakkelijk uitvoerbaar.