Uit Oost-Indië bereikte mij eene tijding, die zeker door vele onzer lezers met belangstelling zal vernomen worden. Dr. C. PH. SLUITER, die vóór drie jaren als leeraar in de natuurhistorische vakken aan het gymnasium en de H. B. S. te Batavia naar Indië vertrok en, sedert hij daar gevestigd is, reeds eenige belangrijke onderzoekingen over in de zee levende dieren (Holothurien, Priapulus) heeft in het werk gesteld en gepubliceerd, heeft een plan opgevat, dat hij met de hulp der regeering hoopt ten uitvoer te brengen, namelijk om in de nabijheid van Batavia een zoölogisch station op te richten.